1- اظهارنامه ثبتی ( از ادارهثبت شرکتها)

2- گواهی عدم سوء پیشینه ( بامعرفی اتاق )

3- شناسنامه مدیرعامل

4- کارت پایان خدمت مدیر عامل

5- کارت ملی مدیر عامل

6- اصل مدرک تحصیلی مدیر عامل

7- سند مالکیت محل فعالیت یااجاره نامه کددار ( محل باید تجاری باشد)

8- عکس مدیر عامل ، 3 قطعه

9- اساسنامه شرکت

10-روزنامه رسمی شرکت در موردتاسیس وتغییرات

11-تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلیوشرکت نامه رسمی برای شرکتهای با مسئولیت محدود

12-اظهار نامه ثبت شرکتهایسهامی خاص / عام

13-فیش بانکی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده( سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2,000,000,000 ریال مبلغ 4,000,000 ر یال سرمایه بیش از 2,000,000,000 ریال مبلغ 5,000,000 ریال )

14-فیش بانکی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملیشعبه کارشناسان مبلغ 500,000 ریال

comintour.net
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи