- جمعه 15 اسفند 1399
  - 2021 . March . 05

  <h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
  <h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

  شورای گفت و گو

  دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
  (موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16)

   

   

   

  این دستورالعمل به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب1390/11/16) و بر اساس ماده 11 این قانون و مفاد ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب1395/11/10) توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش

  خصوصی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، متناسب با ترکیب ساختار و اداره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهیه می گردد.

   

  دبیرخانه شورای استان و وظایف آن

   

  ماده15:دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

  الف-تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان مطابق موضوع ماده 3 این دستورالعمل به منظور طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه شورای ملی

  ب-استقرار ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات، درخواست ها و پیشنهادهای فعالان و تشکل های اقتصادی استان

  پ-بررسی درخواست ها و پیشنهادهای دریافتی و اولویت بندی جهت طرح در جلسه شورای استان

  ت-برگزاری جلسات کارگروه تخصصی (کارشناسی) و یا نشست های مشورتی با استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌های متبوع اعضای شورای استان در فرایند بررسی موضوعات و نهایی سازی پیشنهادها جهت طرح در شورای استان.

  این جلسات با دعوت دبیرخانه های شورای استان از نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی که درخواست خود را ارائه داده اند، همچنین، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع در استان، نماینده رئیس و دبیر شورای استان و سایر افراد و نهادهای مرتبط به تشخیص دبیرخانه شورای استان تشکیل می گردد.

  ث-ارائه دلایل مخالفت با درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی به ایشان در صورت عدم طرح در جلسه شورای استان

  ج-تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی در قالب فرم پیوست شماره (1) برای طرح موضوعات در جلسه شورای استان

  چ-ارسال موضوعات و درخواست ها با ابعاد ملی و فراگیر موضوع بند 3 ماده 14 این دستورالعمل، منضم به گزارش کارشناسی و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی جهت بررسی و تصمیم گیری

  ح-ارسال دعوتنامه مشتمل بر دستور جلسه و گزارش کارشناسی، براي اعضای شورای استان، مدعوین جلسه و دبیرخانه شورای ملی، حداقل پنج روز پيش از برگزاري جلسه

  خ-تنظیم صورتجلسه و ارسال آن برای اعضای شورای استان و دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (2) حداکثر 10 روز پس از برگزاري جلسه

  د-ارسال مصوبات شورای استان به مراجع ذيربط استانی و پیگیری اجرای آنها

  ذ-ارسال نتایج پيگيري مصوبات و دستاوردهای شورای استان به دبیرخانه شورای ملی

  ر-تنظيم گزارش‌هاي فصلی از عملكرد شورای استان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرح در جلسه شورای استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (3) حداکثر دو هفته بعد از پایان هر فصل

  ز-طراحي و استقرار فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه

  ژ-همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی

  س-ارسال گزارش هزینه کرد بودجه به دبیرخانه شورای ملی

  ش-هماهنگی با سایر مراجع استانی مرتبط به بهبود محیط کسب و کار از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار و سایر نهادهای مشابه، به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی

  کاری و عدم ورود به دستور کارهای تکراری، و نیز استفاده حداکثری از تمامی نهادها و کارگروه های استان جهت تقویت عملکرد شورای استان و بهبود محیط کسب و کار

   

  فرم ثبت درخواست برای بررسی در دستور جلسه شورای گفتگوی استانی 

  لطفا برای ثبت درخواست خود فرم زیر را تکمیل نمایید 

  تلفن دبیر خانه 

  04533742001 داخلی 29 

   

  بخش اول) مشخصات مرجع طرح کننده درخواست

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  بخش دوم) شرح درخواست و اطلاعات مربوطه

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  بخش3) اطلاعات تکمیلی

  ورودی نامعتبر است

  ورودی نامعتبر است

  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر است

   

   

   

   


  ارتــباط با ما

  نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

  صندوق پستی: 13131-56158

  تلفن: 6-33742001 - 045

  فاکس: 33742002 - 045

  پیامک :3000392737

  ایمیل: Accima.ir@gmail.com

  فرم تمــاس

   

  کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه