- پنجشنبه 31 خرداد 1403
- 2024 . June . 20

<h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
<h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

صورتجلسه و مصوبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

 

صورتجلسه و مصوبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (88.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 88 شورای گفتگوی استان اردبیل691 kB
دانلود این فایل (جلسه 108.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 108 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 2925 kB
دانلود این فایل (جلسه 109.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 109 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 5870 kB
دانلود این فایل (جلسه 110.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 110 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 2767 kB
دانلود این فایل (جلسه 111.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 111 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 6501 kB
دانلود این فایل (جلسه 112.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 112 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 6485 kB
دانلود این فایل (جلسه 113.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 113 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 6652 kB
دانلود این فایل (جلسه 114.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 114 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 8404 kB
دانلود این فایل (جلسه 115.PDF)صورتجلسه و مصوبات جلسه 115 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 825 kB
دانلود این فایل (جلسه 116.PDF)صورتجلسه و مصوبات جلسه 116 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 1353 kB
دانلود این فایل (جلسه 117.PDF)صورتجلسه و مصوبات جلسه 117 شورای گفتگوی دولت و بخش استان 921 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 100شورای گفتگو 27 فروردین ماه.pdf)صورتجلسه 100شورای گفتگو 27 فروردین ماه272 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 101شورای گفتگو 22 اردیبهشت ماه.pdf)صورتجلسه 101شورای گفتگو 22 اردیبهشت ماه268 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 102 شورای گفتگو 20 خردادماه.pdf)صورتجلسه 102 شورای گفتگو 20 خردادماه240 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 103 شورای گفتگو 6 مرداد ماه.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 103 شورای گفتگوی استان اردبیل224 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 104 شورای گفتگو  17 شهریور ماه.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 104 شورای گفتگوی استان اردبیل300 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 105 شورای گفتگو  28 مهر ماه.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 105 شورای گفتگوی استان اردبیل253 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 106شورای گفتگو 28 آبان ماه.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 106 شورای گفتگوی استان اردبیل269 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 107شورای گفتگو 26 آذر ماه.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 107 شورای گفتگوی استان اردبیل669 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 92 شورای گفتگو 10 مهر ماه.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 92 شورای گفتگوی استان اردبیل626 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 93 شورای گفتگو 27 آبان ماه.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 93 شورای گفتگوی استان اردبیل645 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 94 شورای گفتگو 29 آذر ماه.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 94 شورای گفتگوی استان اردبیل663 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 95 شورای گفتگو 30 دیماه.pdf)صورتجلسه 95 شورای گفتگو 30 دیماه229 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 96 شورای گفتگو 14 بهمن ماه.pdf)صورتجلسه 96 شورای گفتگو 14 بهمن ماه211 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 97 شورای گفتگو 7 اسفند ماه.pdf)صورتجلسه 97 شورای گفتگو 7 اسفند ماه238 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 98 شورای گفتگو 12 اسفند ماه.pdf)صورتجلسه 98 شورای گفتگو 12 اسفند ماه305 kB
دانلود این فایل (صورتجلسه 99 شورای گفتگو 26 اسفند ماه.pdf)صورتجلسه 99 شورای گفتگو 26 اسفند ماه205 kB
دانلود این فایل (مصوبات 124.pdf)صورتجلسه و مصوبه 124 شورای گفتگو521 kB
دانلود این فایل (مصوبات 125.pdf)صورتجلسه و مصوبه 125 شورای گفتگو513 kB
دانلود این فایل (مصوبات جلسه 118.pdf)صورتجلسه و مصوبه 118 شورای گفتگو444 kB
دانلود این فایل (مصوبات جلسه 119.pdf)صورتجلسه و مصوبه 119 شورای گفتگو311 kB
دانلود این فایل (مصوبات جلسه 120.pdf)صورتجلسه و مصوبه 120 شورای گفتگو489 kB
دانلود این فایل (مصوبات جلسه 121.pdf)صورتجلسه و مصوبه 121 شورای گفتگو656 kB
دانلود این فایل (مصوبات جلسه 122.pdf)صورتجلسه و مصوبه 122 شورای گفتگو430 kB
دانلود این فایل (مصوبات جلسه 123.pdf)صورتجلسه و مصوبه 123 شورای گفتگو431 kB
دانلود این فایل (گزارش کارشناسی جلسه 89-ردیف 5.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 89 شورای گفتگوی استان اردبیل649 kB
دانلود این فایل (گزارش کارشناسی جلسه 89-ردیف 6.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 89 شورای گفتگوی استان اردبیل ردیف2648 kB
دانلود این فایل (گزارش کارشناسی جلسه 90-ردیف 3.pdf) صورتجلسه و مصوبات جلسه 90 شورای گفتگوی استان اردبیل 652 kB
دانلود این فایل (گزارش کارشناسی جلسه 90-ردیف 4.pdf)صورتجلسه و مصوبات جلسه 90 شورای گفتگوی استان اردبیل ردیف 2650 kB
دانلود این فایل (گزارش کارشناسی جلسه 91-ردیف 1.pdf) صورتجلسه و مصوبات جلسه 91 شورای گفتگوی استان اردبیل 651 kB
دانلود این فایل (گزارش کارشناسی جلسه 91-ردیف 2.pdf) صورتجلسه و مصوبات جلسه 91 شورای گفتگوی استان اردبیل ردیف 2653 kB

ارتــباط با ما

نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

صندوق پستی: 13131-56158

تلفن: 6-33742001 - 045

فاکس: 33742002 - 045

پیامک :3000392737

ایمیل: Accima.ir@gmail.com

 

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه